GTCafe Studio

音樂、思考、學習、人生

先生不知來自何方,亦不知歸去何處,年過而立,參悟生與死,淡泊名與利,但憂天下蒼生。
蹤跡走紅塵,藏身山林田野,撫琴於搖滾,振筆於網路,傳道於教學;神遊金庸武俠,往返程式思考,常以此樂而忘眠。 ... 更多關於我